Skip to content

Rapporten fra KSP – Kundeserviceprisen

Den viktige rapporten

En undersøkelse uten tilgang til innsikt kan være spennende!

Alene gir en undersøkelse ikke så mye verdi for deltakerne, utover en god følelse om man gjør det bra. Dette er en av grunnene til at vi hele tiden jobber mye med å utvikle rapporten fra Kundeserviceprisen. Denne rapporten viser eksempler på innhold fra rapporten for KSP – Kundeserviceprisen, ikke NBK – Norges Beste Kundeopplevelse.

Visjonen til Kundeserviceprisen er å være en pådriver for enda bedre kundeopplevelser.

Hvorfor er rapporten viktig?

Innholdet i rapporten

I resultatlisten ser deltakerne hvilket totalresultat de fikk og hvordan de plasserte seg i forhold til de andre. I rapporten kan deltakerne se mye, mye mer. Under kan du få mer forståelse om den innsikten dere kan få ved å kjøpe rapporten og du får vite mer om hva som følger med.

Rapporten fra Kundeserviceprisen er delt opp i kapitler. I forbindelse med Kundeserviceprisen 2020 la vi til noen kapitler og fra og med Kundeserviceprisen 2021 er antallet økt igjen.

Målet med rapporten fra KSP – Kundeserviceprisen er å gi dere som er deltakere muligheter til å dykke ned i alle deler av resultatene. I tillegg til tallene, som rapporten naturlig nok er full av, inneholder den også analyser av prestasjoner og resultater og dere får tilgang til alle enkeltbesvarelsene, med observatørenes kommentarer og avkrysninger.

En av de beste måtene å utvikle kundeopplevelser på, er å identifisere hvilke opplevelser man leverer i dag og så definere hvilke man ønsker å leverer i morgen. Her er innsikten rapporten vil gi dere, uvurderlig. Dere får detaljkunnskap om hva SeeYous observatører har opplevd i kontakt med dere og dere får vite hva denne opplevelsen gjorde med dem. Dere får god innsikt i hvilke av de inntil 40 prestasjonene, som måles i hver henvendelse, dere presterer godt innenfor. I tillegg får dere hjelp til å identifisere utviklingspotensial for de prestasjonene dere ikke lykkes like godt med. Dere vil også se om dere presterer på samme nivå på alle kontaktmåtene innenfor en prestasjon eller om det er variasjon mellom dem.

Løpende utvikling

Ved å kjøpe rapporten får dere tilgang til enkeltbesvarelsene. Da kan dere se hvordan den enkelte observatør har besvart spørsmålene om de enkelte prestasjonene for hver enkelt henvendelse. Dere får enkeltbesvarelsene sammen med rapporten. Ved å studere besvarelsene får dere et godt bilde av hva en kundeopplevelse levert av dere gjør med en kunde. I tillegg, inneholder hver besvarelse de 3 kommentarene observatøren har skrevet i tilknytning til denne henvendelsen. Der beskriver de sin opplevelse og sine følelser og tanker om henvendelsen.

Bruk av enkeltbesvarelser

Hva med å samle noen kundebehandlere, ta frem en av besvarelsene fra KSP – Kundeserviceprisen og kjøre en workshop? Dere ser avkrysningene i besvarelsen og kommentarene fra observatøren, og da anbefaler vi å stille spørsmålet: hva gjorde vi eller gjorde vi ikke for å få dette resultatet? På den måten kan dere involvere kundebehandlerne i effekten av egen atferd, uten å verken peke på de som presterer best eller de som sliter mer. Dere kan sammen finne frem til hva dere skal gjøre mindre av og hva dere skal gjøre mer av.

Vi anbefaler også at dere benytter andre deler av rapporten til å vise bakgrunnen for undersøkelsen. Og dere kan benytte det dere vet om observatørene, kjønn og alder, som en del av arbeidet med å definere god atferd i møtet med kunder fremover. Det er mye innsikt og innhold til workshoper i rapporten.

Innholdet gjør forskjellen

Vi mener innholdet i rapporten virkelig kan gjøre en forskjell for deg som leder i et kundesenter, for dine kundebehandlere og til sist, kunden. Og om dere ønsker bistand med workshoper, utviklingsprosesser eller annet, for å utvikle dere videre, kan vi i SeeYou bistå med dette. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende snakk om rapporten og utviklingsprosesser.

Bakgrunn for undersøkelsen

Kundeserviceprisen startet fordi FBI på NRK i 2006 kåret Norges dårligste kundesenter. Initiativtakerne bak Kundeserviceprisen, SeeYou og Confex, mente det ville være bedre å identifisere de dyktige kundesentrene og undersøkelsen var i gang fra 2007. Siden starten har antallet deltakere økt. Det har også medført flere klasser, eller bransjer. I tillegg er spørsmålene observatørene besvarer utviklet, både i form og antall gjennom årene. Nye kontaktmåter har kommet til og omfanget av undersøkelsen har vokst og vokser fortsatt.

Kundeservicebransjen er en av Norges største bransjer, kanskje den største…

Det gjøres store investeringer i bransjen, både i tekniske løsninger og i mennesker. Vi er i kontakt med et kundesenter 1 gang hver uke i gjennomsnitt. I forbindelse med korona-pandemien har enda flere vært i kontakt med kundesentre og viktigheten har økt enda mer. Når mye av handelen flyttet til nettet ga det stor trafikk på kundesentrene over hele landet. Dessuten var det nok også mange nye og, kanskje, uerfarne kunder som tok kontakt, kunder som har andre forventinger til kundeopplevelsen de får.

Når priser og renter stiger kontaktes selskaper av kunder med andre og kanskje mer kompliserte behov. Kanskje er det mer følelser involvert også og da settes kundebehandlerne på nye prøver.

Kundeopplevelsen er den nye merkevaren!

Rollespill og kontaktmåter

Alle bransjer er forskjellige. Derfor jobber vi mye med å definere gode og funksjonelle rollespill i KSP – Kundeserviceprisen. Rollespillene varierer mye fra bransje til bransje, men de kjennetegnes alle av noen ting: den enkelte observatør skal benytte seg selv, sin familie og sin situasjon som utgangspunkt for rollespillet. Dette gjør at ingen observatør har det samme rollespillet, fordi det alltid vil være detaljer og deler som er forskjellige. Samtidig handler alle rollespillene om det samme temaet i hver bransje/klasse.

Eksempler

 • En observatør i Forsikringsklassen benytte egne forsikringsbehov som utgangspunkt for rollespillet.
 • I Bank-klassen vil observatørene som eier egen bolig kunne undersøke muligheter, rutiner og betingelser for refinansiering, mens observatører uten egen bolig undersøker mulighetene for finansieringsbevis.
 • I Mobilklassen er observatørene ute etter å bytte mobilselskap eller å bytte mobilselskap og telefon.
 • I Medlemsorganisasjonsklassen er de rett å slett nysgjerrige på å bli medlem.
 • I Persontransportklassen undersøkes hvordan de kan reise en eller flere ganger mellom 2 steder innen for rutetilbudet til deltakeren.
 • Den nye klassen i 2020, Netthandel, er utfordrende fordi deltakerne selger mye forskjellig. Her har vi derfor bedt observatørene finne 2 produkter av samme type de kan være interessert i fra nettbutikken og så be om råd og veiledning rundt valg av produkt eller tjeneste.

Observatøren

Vi har med andre ord en lang rekke forskjellige rollespill i KSP – Kundeserviceprisen. Og det speiler nok også de alminnelige kundene, som alle er forskjellige. Dessuten er det vesentlig at observatøren er en potensiell, ny, kunde og derfor ikke har vært i kontakt med dere tidligere. Dermed er alle muligheter åpne for kundebehandleren og det er opp til vedkommende å gjøre en god jobb.

Observatørene er også forskjellige. De er menn og kvinner i alle aldre fra hele Norge. Det betyr at undersøkelsen ikke er gjort av “ensartede konsulenter”, som har samme forventninger og tenker likt. Her er det helt forskjellige og reelle kunder, med egne forventinger, egne meninger og egne behov.

Observatørene er ganske like deres alminnelige kunder. 

Kontaktmåter

Gjennom årene har antallet kontaktmåter deltakerne i KSP – Kundeserviceprisen kontaktes på økt. De siste årene har det vært 4 mulige kontaktmåter:

 • Det mest alminnelige er telefon, selv om ikke alle deltakerne kan kontaktes på denne måten
 • Deretter er e-post eller kontaktskjema vanlig
 • De siste årene har chat blitt mer og mer aktuelt som kontaktmåte og etter hvert også chatbot
 • Og til sist er det Messenger

Vi kontakter en deltaker på inntil 3 kontaktmåter. Vi har faste fordelingsnøkler for hvordan vi fordeler henvendelsene mellom de aktuelle kontaktmåtene, som er basert på informasjon i bransjen om trafikkfordeling. Vi tar altså ikke hensyn til en deltakers kontaktmåte-fordeling, men bruker et landsgjennomsnitt for alle.

Fordelingen gjør at det er så likt som mulig for alle deltakerne. Noen har bare to kontaktmåter og da benytter vi disse, mens andre kanskje har alle 4 og da velger vi ut 3 av disse. Når vi velger ut kontaktmåter hos de med alle 4, velger vi først telefon, deretter e-post og deretter chat eller Messenger. Noen har også kun 1 kontaktmåte tilgjengelig og da kommer alle 25 henvendelsene til denne. 

Innholdet i rapporten

Totalresultat

De første resultatene i rapporten er, naturlig nok, totalresultatet dere har fått i KSP – Kundeserviceprisen. Dette er totalresultatet for alle henvendelsene, også de som eventuelt ikke ble besvart innen fristene.

 • Deres totalresultat, som også ses i den offentlige resultatlisten
 • Fjorårets resultat, om dere deltok
 • Totalresultat for hver kontaktmåte dere er kontaktet på
 • De andre deltakerne i klassen sine totalresultat, ikke fordelt på kontaktmåter (benchmarking)
 • Totalresultat for hver enkelt henvendelse, leveransevariasjon

Resultat pr. prestasjonsområde

En kundehenvendelse består av en lang rekke prestasjoner. Prestasjonene er det kundebehandlerne gjør eller ikke gjør, sier eller ikke sier, skriver eller ikke skriver. Etter hver eneste henvendelse besvarer observatøren opptil 40 spørsmål om disse prestasjonene. I tillegg skriver de 3 kommentarer for hver besvarelse, 1 for hver av de prestasjonsområdene kundebehandleren kan påvirke. Du finner mer informasjon om prestasjonsområdene her.

Svar- og ventetid

Tidligere har Svar- og ventetid vært en del av Mottak og velkomst. Dette er endret fra og med Kundeserviceprisen 2021. Bakgrunnen for dette er både tilbakemeldinger fra deltakere og det faktum at den enkelte kundebehandler ikke påvirker svar- og ventetid, utover å være effektiv i kommunikasjonen med kunden.

Svar- og ventetid er mer en avgjørelse for ledelsen i kundesenteret og en strategisk beslutning. Dette skyldes at bemanning og planlegging (forecasting) er det som i størst grad påvirker svar- og ventetid. Kundebehandleren skal jobbe til avtalt tid og være effektiv og dyktig, men påvirker i liten grad bemanningen utover dette. For kunden er Svar- og ventetid viktig. Det er en vesentlig del av opplevelsen kunden får og derfor er det også viktig å ta med dette i undersøkelsen av kundeopplevelsen.

Fastsatte ventetider

I KSP – Kundeserviceprisen er det fastsatte ventetider, som er like for alle deltakerne. Dette skyldes at vi må ha noen rammer for å kunne sikre like forhold for deltakerne. En raskt besvart henvendelse gir høyest score og så blir scoren lavere jo lenger tid det tar. En ikke besvart henvendelse gir score 0, som selvfølgelig trekker ned totalresultatet for deltakerne. Dette er likt for alle deltakerne og endres ikke for noen. Score for Svar- og ventetid tilsvarer mindre enn 5% av totalresultatet og påvirker derfor i liten grad resultatet, så lenge henvendelsen faktisk besvares. Observatøren besvarer flere spørsmål for dette prestasjonsområdet, bl.a. «Hvor lang tid tok det før du fikk svar?».

I dette prestasjonsområdet får dere svar på i hvilken grad dere besvarte henvendelsene innenfor rammene i KSP – Kundeserviceprisen, både totalt og for hver enkelt kontaktmåte. Resultatet i prestasjonsområdet Svar- og ventetid er basert på alle henvendelser.

Eksempel for Svar- og ventetid
Eksempel for Svar- og ventetid

Ventetider i KSP – Kundeserviceprisen

Alle henvendelser utføres i ordinær arbeidstid på hverdager, mellom kl. 09:00 og kl. 15:00*

Telefon:

 • La det ringe i inntil 5 minutter. Hvis ikke svar, legg på og forsøk igjen en annen dag.
 • Dersom ikke svar etter 5 minutter på andre forsøk, blir poengsummen satt til null.
 • Eventuell Callback-funksjon benyttes ikke.

Chat:

 • Start en chatdialog og vent i inntil 5 minutter på svar. Hvis ikke svar, avslutt og forsøk igjen en annen dag.
 • Dersom ikke svar etter 5 minutter på andre forsøk, blir poengsummen satt til null.

Messenger:

 • Start en chatdialog og vent i inntil 30 minutter på svar. Hvis ikke svar, avslutt og forsøk igjen en annen dag.
 • Dersom ikke svar etter 30 minutter på andre forsøk, blir poengsummen satt til null.

E-post/kontaktskjema:

 • Vent i inntil 3 virkedager på svar. Med virkedager menes ordinære arbeidsdager.
 • Ved manglende svar etter 3 virkedager, blir poengsummen satt til null.
  • * Alle henvendelser på e-post/kontaktskjema er sendt på hverdager mellom kl. 09:00 og kl. 12:00.

Mottak og velkomst

Mottak og velkomst er et viktig prestasjonsområde. Det sies at «man får ikke en andre mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk». På samme måte er det for kundebehandleren, som bør ha den riktige innstillingen, et passende humør og en god hilsen, som fungerer for akkurat denne kunden, klart.

Dessuten fungerer Mottak og velkomst forskjellig for de forskjellige kontaktmåtene. Og kundene har også forskjellige forventninger til prestasjonsområdet. Det er ikke enkelt å lykkes med Mottak og velkomst, men det er definitivt mulig, det ser vi i resultatene hvert år. Observatøren besvarer en rekke spørsmål for dette prestasjonsområdet. Se mer om dem her.

Resultatet i prestasjonsområdet Mottak og velkomst er basert på besvarte og gjennomførte henvendelser.

I rapporten får dere en rekke informasjoner om dette prestasjonsområdet:

 • Deres totalresultat for prestasjons-området
 • Totalresultat i prestasjons-området for de andre deltakerne i klassen (benchmarking)
 • Deres totalresultat for hver undersøkte kontaktmåte
 • Deres totalresultat for hver henvendelse i prestasjonsområdet, leveransevariasjon
 • Resultat for hver prestasjon (bildet til høyre)
 • Resultat for hver prestasjon for hver kontaktmåte benyttet (bildet til høyre, under)

Kundebehandleren

Det aller viktigste prestasjonsområdet er Kundebehandleren! Selv om også Mottak og velkomst handler om kundebehandleren, er det prestasjonsområdet Kundebehandleren som tydeliggjør hva kundebehandleren er dyktig på og hva som har potensial. I dette prestasjonsområdet kan kundebehandleren virkelig gi den kundeopplevelsen selskapet ønsker. Score for dette prestasjonsområdet er også mer enn 50% av totalresultatet for en henvendelse. Observatøren besvarer 11 eller 12 spørsmål for dette prestasjonsområdet, avhengig av kontaktmåte. Se mer om dem her. Resultatet i prestasjonsområdet Kundebehandleren er basert på besvarte og gjennomførte henvendelser.

I rapporten får dere en rekke informasjoner om dette prestasjonsområdet:

 • Deres totalresultat for prestasjons-området
 • Totalresultat i prestasjons-området for de andre deltakerne i klassen (benchmarking)
 • Deres totalresultat for hver undersøkte kontaktmåte
 • Deres totalresultat for hver henvendelse i prestasjonsområdet, leveransevariasjon
 • Resultat for hver prestasjon (bildet til høyre)
 • Resultat for hver prestasjon for hver kontaktmåte benyttet (bildet under til høyre)

Totalinntrykk

Prestasjonsområdet Totalinntrykk oppsummerer hele henvendelsen. Det betyr at de foregående prestasjonsområdene påvirker resultatet, men spørsmålene i Totalinntrykk er ment å oppsummere det etterlatte inntrykket observatøren (kunden) sitter med etter dialogen. I deres hverdag kan det bety om kunden ønsker å handle med dere og vil anbefale dere videre.

Resultatet i prestasjonsområdet Totalinntrykk er basert på besvarte og gjennomførte henvendelser.

Nytt fra 2021 er spørsmål om observatøren ville ha handlet med dere, basert på denne henvendelsen. Dette er viktige refleksjoner som gir en pekepinn på om effekten av kundebehandlerens atferd er den dere ønsker. Ble forventningene innfridd, ble behov funnet og fylt på gode nok måter og «traff» kundebehandler med stemmebruk, ordvalg og mengde informasjon?

Observatøren besvarer flere spørsmål også i dette prestasjonsområdet. Se mer om dem her.

I rapporten får dere en rekke informasjoner om dette prestasjonsområdet:

 • Deres totalresultat for prestasjons-området
 • Totalresultat i prestasjons-området for de andre deltakerne i klassen (benchmarking)
 • Deres totalresultat for hver undersøkte kontaktmåte
 • Deres totalresultat for hver henvendelse i prestasjonsområdet, leveransevariasjon
 • Resultat for hver prestasjon (bildet til høyre)
 • Resultat for hver prestasjon for hver kontaktmåte benyttet (bildet til høyre, under)
Eksempel for Totalinntrykk
Eksempel for Totalinntrykk e-post

CX – Customer Experience

I KSP – Kundeserviceprisen benytter vi anerkjente, internasjonale CX-spørsmål for å tilgjengeliggjøre deltakernes score for CX.

Vi benytter følgende CX-spørsmål:

 • CES – Customer Effort score: Alt i alt, hvor enkelt var det å få den hjelpen du ønsket?
  • Vurderes fra 1 til 7, hvor 7 er best
 • CSAT – Customer Satisfaction: Hvor fornøyd er du med denne kundeopplevelsen?
  • Vurderes fra 1 til 5, hvor 5 er best
 • VES (1) – Value Enhancement Score: Etter kontakten med kundesenteret/butikken er jeg i stand til å oppnå mer med selskapets produkt/tjeneste? 
  • Vurderes fra 1 til 7, hvor 7 er best
 • VES (2) – Value Enhancement Score: Etter kontakten med kundesenteret/butikken er min tillit til min beslutning om å kjøpe produktet/tjenesten høyere? 
  • Vurderes fra 1 til 7, hvor 7 er best
 • NPS – Net Promoter Score: På en skala fra 0 til 10, hvor sannsynlig er det at du vil anbefale dette selskapet til venner eller familie?
  • Vurderes fra 0 til 10, hvor 10 er best

Kategorier

I Kundeserviceprisen 2020 lanserte vi en nyhet som vi kalte Kategorier. Kategoriene er en annen måte å sammenstille resultatene på, sammenlignet med prestasjonsområdene.

Her har vi kategorisert spørsmålene (prestasjonene) basert på hvilke kategorier vi mener de tilhører, i tillegg finner dere dem også i det prestasjonsområdet de er i. Resultatet for en Kategori er summen av resultatet for prestasjonene som er inkludert i kategorien. Noen prestasjoner går igjen i flere kategorier. Resultatene i Kategori er basert på besvarte og gjennomførte henvendelser.

For hver av kategoriene får dere i rapporten innsikt i følgende:

 • Deres totalscore for kategorien
 • De andre deltakerne i klassens totalresultat for kategorien, ikke fordelt på kontaktmåter (benchmarking)
 • Deres totalscore for kategorien, fordelt på kontaktmåte

Kategoriene i KSP – Kundeserviceprisen er:

 • Tilgjengelighet
 • Interesse
 • Kommunikasjon
 • Kompetanse
 • Salg
Eksempel på kategori-resultater